สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย  
  อาจารย์ที่ปรึกษาอาวุโส  

ศ.พญ.คุณหญิง นิตยา สุวรรณเวลา

รศ.พญ.คุณหญิง เกษร วัชรพงศ์

รศ.พญ. สุดี ชมเดช

  อาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

รศ.พญ. สมใจ หวังศุภชาติ

 

รศ.นพ. เกียรติ อาจหาญศิริ

หัวหน้าสาขารังสีวินิจฉัย

รศ.นพ. เพิ่มยศ โกศลพันธุ์

 

รศ.พญ. ลัดดาวัลย์ วัชระคุปต์

รศ.พญ. ดรุณี บุญยืนเวทวัฒน์

รศ.พญ. สุกัลยา เลิศล้ำ

ผศ.พญ. ปานฤทัย ตรีนวรัตน์

รศ.พญ. อัจฉรา มหายศนันท์

ผศ.นพ. จาตุรนต์ ตันติวัตนะ

ผศ.พญ. นิทรา ปิยะวิเศษพัฒน์

อ.พญ. ปวันรัตน์ กระนกภิรักษ์

อ.พญ. น้ำผึ้ง นำการุณอรุณโรจน์

อ.พญ. มนตร์รวี ทุมโฆสิต

อ.พญ. ณัชชา ปิ่นเจริญ

 
  อาจารย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  

อ.นพ. บัณฑิต เจ้าปฐมกุล

อ.พญ. ปิยพร บุญศิริคำชัย

อ.พญ. บุษกร วชิรานุภาพ

อ.พญ.เจนจีรา   ปรึกษาดี

อ.พญ. จตุพร ชยะกุลคีรี

อ.พญ. ณัฐพร ตั่นเผ่าพงษ์

อ.พญ. เกวลี ศศิวิมลพันธุ์

อ.พญ. ศศิธร เพชรจรัลไพศาล

อ.พญ.เนตรศิริ   ดำรงพิศุทธิกุล

 

       

          อ.นพ.ธีรศักดิ์ ผิวปลั่ง

 

อ.พญ.ณัชวาล   สิทธิแพทย์

อ.พญ.พิมพ์จันทร์  จักกาบาตร์

อ.นพ. เอกวรรณ ชันซื่อ

อ.พญ. ลักษณะพรรณ เจริญวิศาล

อ.พญ. ทิวาพร จันทร์เจริญ

อ.พญ. วราภรณ์ อิสสระพานิชกิจ

อ.พญ. สุทธาทิพย์ เจริญประเสริฐ

อ.พญ. จันทร์เต็ม เก่งสกุล

อ.พญ. พัชราจิรี ภาคอรรถ

อ.พญ. ภัทราภรณ์ เชาวนะปัญจะ

อ.พญ. กมลธรรม พูลภิญโญ

อ.พญ. อุไรวรรณ ชยุติไพรวัลย์

อ.นพ. อรรควัชร์ จันทร์ฉาย

อ.พญ. ไพวัลย์ กิจศิริกุล

อ.พญ.รังสิมา  ศรีตุลานนท์

 

 
  สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์  
  อาจารย์ที่ปรึกษาอาวุโส  

ศ.พญ. มาคุ้มครอง โปษยะจินดา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ดร. อัญชลี กฤษณจินดา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นพ.สุพจน์ บุญวิสุทธิ์

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

  อาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

รศ.นพ. ธวัชชัย ชัยวัฒนรัตน์

หัวหน้าสาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์

อ.พญ. ศศิธร ศิริสาลิโภชน์

 

รศ.พญ. สุภัทรพร เทพมงคล

 

ผศ.พญ. คนึงนิจ กิ่งเพชร

อ.พญ. ภัทรมน วาศวิท

 
     
  สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา  

รศ.นพ. ประเสริฐ เลิศสงวนสินชัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์ที่ปรึกษาอาวุโส

 

ผศ.นพ. ชลเกียรติ ขอประเสริฐ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หัวหน้าสาขารังสีรักษา

 

 

 

ผศ.นพ. ประยุทธ โรจน์พรประดิษฐ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ. ศิวลี สุริยาปี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.นพ. นพดล อัศวเมธา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.นพ. ชวลิต เลิศบุษยานุกูล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.พญ. กาญจนา โชติเลอศักดิ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.นพ. ทัศน์พงษ์ รายยวา
โรงพยาบาลจุฬา

 

 

 

อ.พญ.ณปภัช   อมรวิเชษฐ์

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

 

 

อ.พญ.กิตต์วดี ศักดื์ศรชัย

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

 

   

      อ.พญ.ดนิตา กานต์นฤนิมิต

       โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์   

 

     

       อ.นพ.เพชร อลิสานันท์              

       โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

 

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

su arıtma

sağlık , sağlıklı yaşam, baş ağrısı, zayıflama, diyet, sağlık haberleri, kadın sağlığı,

bebek sağlığı, çocuk sağlığı, hamilelik, kanser, dengeli beslenme, anne bebek sağlığı, yemek tarifleri,