Home » Research » Research Interest Groups

ความรู้สำหรับประชาชน

เวชศาสตร์นิวเคลียร์คืออะไร
10 คำถามเกี่ยวกับ การตรวจและรักษาโรคด้วยสารกัมมันตรังสี
การตรวจความหนาแน่นของกระดูก
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ระเบิด สารกัมมันตรังสี กับต่อมไทรอยด์


PDF file
การตรวจสแกนกระดูกทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์
การตรวจถ่ายภาพสมองทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ในโรคลมชัก
คอพอกเป็นพิษ
คู่มือการปฏิบัติตนภายหลังการรักษาภาวะต่อมไทรอยด์เป็นพิษด้วยสารรังสีไอโอดีน
สาระน่ารู้เกี่ยวกับมะเร็งต่อมไทรอยด์และการรักษาด้วยสารรังสีไอโอดีน
การปฏิบัติตนของผู้ป่วยมะเร็งต่อมไทรอยด์ ที่ได้รับการรักษาด้วยรังสีไอโอดีน (I-131)
การตรวจด้วยเครื่องเพ็ท/ซีที (PET/CT)