ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2567

ด้วยภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จะมีการเปิดรับสมัคร แพทย์ประจำบ้าน เพื่อเข้าฝึกอบรมและสอบฯ ประจำปีการศึกษา 2567
ดังมีรายละเอียดดังนี้