ติดต่อเรา

ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1873 ถนนพระรามที่ 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330

ที่ทำการภาควิชารังสีวิทยา : อาคารรัตนวิทยาพัฒน์ (อาคารศูนย์ความก้าวหน้าทางวิชาการ) ชั้น 8
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2564000 ต่อ  60846 – 50

เบอร์ Fax : 02-2564000 ต่อ  60861
E-mail : radiochula@outlook.com


ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
1873 ถนนพระรามที่ 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330

ที่ทำการฝ่ายรังสีวิทยา : อาคารรัตนวิทยาพัฒน์ (อาคารศูนย์ความก้าวหน้าทางวิชาการ) ชั้น 7
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2564000 ต่อ  60704

เบอร์ Fax : 02-2564000 ต่อ  60762
E-mail : chulax-ray4413@hotmail.com