เครื่องเพ็ท/ซีที (PET/CT)

เครื่องเพ็ท/ซีที (PET/CT) เครื่องเพ็ท/ซีที (PET/CT) เป็นเครื่องมือทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ที่ใช้เทคโนโลยีร่วมกันของเครื่อง

การตรวจวัดความหนาแน่นของกระดูก

ภาวะกระดูกพรุน (osteoporosis) เป็นภาวะที่มีความหนาแน่นของเนื้อกระดูกลดลง

สารเภสัชรังสี

สารเภสัชรังสี คือสารกัมมันตรังสีที่ติดฉลากกับสารเคมีที่มีโครงสร้างและคุณสมบัติที่เหมาะ

ข่าวสารและกิจกรรม

ติดตามอ่านข้อมูลข่าวสารและกรรมของสาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ได้ที่นี่

ผลงานหนังสือ

รังสีวิทยา: เวชศาสตร์นิวเคลียร์
รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา