Home » Research » Research Interest Groups

งานฟิสิกส์การแพทย์ด้านรังสีวิทยาวินิจฉัย

งานฟิสิกส์การแพทย์ด้านรังสีวิทยาวินิจฉัยเป็นงานการประกันคุณภาพเครื่องมือ ทางรังสีวิทยาวินิจฉัย (ทั้ง ionizing และ non-ionizing radiation) ซึ่งได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2543 เมื่อครั้งที่รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี กฤษณจินดา เดินทางกลับมาจากการศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยงานประกันคุณภาพ เครื่องมือ รังสีวิทยาวินิจฉัยถือเป็นส่วนหนึ่งของการขออนุญาตผลิตและใช้พลังงาน จากรังสีเอกซ์ให้แก่เครื่องมือทางรังสีวินิจฉัย ทั้งในฝ่ายรังสีวิทยาและฝ่ายอื่นๆของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย สำหรับงานที่สำคัญประกอบไปด้วย การประเมินปริมาณรังสีในผู้ป่วยและผู้ปฏิบัติงาน การประเมินคุณภาพของภาพวินิจฉัยทางฟิสิกส์ งานการดูแลด้าน ความปลอดภัยทางรังสี การร่วมกำหนดขอบเขตคุณลักษณะของเครื่องมือที่พึงประสงค์ งานด้านการเรียน การสอน และงานวิจัย รวมถึงงานบริหารการจัดการคุณภาพทางรังสีวิทยาวินิจฉัย