แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปี 1

พญ.ขวัญสกุล บุญศรารักษพงศ์
พญ.ฉัตรวดี ลิ้มไพบูลย์
พญ.ชินาภา จริยเศรษฐวงศ์
พญ.พรพรหม วิวัฒน์ศรีกุล
พญ.พันพัชร์ โตสุโขวงศ์
พญ.รัชรีย์ ฐาปนกุลศักดิ์
พญ.วัชชิรา ดวงแก้ว
ภัทรชุดา ฌอสกุล