Home » Research » Research Interest Groups

งานด้านการเรียนการสอน

สาขารังสีวิทยาวินิจฉัยได้จัดการเรียนการสอนให้แก่นิสิตแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ทั้งหลักสูตร 1 ปีและ 2 ปี แพทย์ที่มา elective ทั้งนิสิตแพทย์ แพทย์ประจำบ้านต่างสาขาในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รังสีแพทย์จากต่างสถาบัน รวมถึงนักศึกษาแพทย์จากประเทศต่างๆเช่น ประเทศเยอรมัน ประเทศฝรั่งเศส ประเทศ สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี เป็นต้น คณาจารย์ในสาขารังสีวิทยาวินิจฉัยยังคงต้องรับผิดชอบ ในการเรียนการสอนของนักศึกษารังสีเทคนิค รวมทั้งการบริหารโรงเรียนรังสีเทคนิค โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ตั้งแต่เริ่มเปิดทำการในอดีตจนกระทั่งปิดโรงเรียน ในปี พ.ศ. 2555 นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ฝึกภาค ปฏิบัติแก่นิสิตในระดับปริญญาโท สาขาฉายาเวชศาสตร์ (Medical Imaging) ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอีกด้วย

ในปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนในสาขารังสีวิทยาวินิจฉัย ถูกแบ่งตามความรับผิดชอบของคณาจารย์ รังสีวิทยาวินิจฉัยไปตามความเชี่ยวชาญเฉพาะตามระบบต่างๆ ดังนี้

  • ระบบประสาท
  • ระบบศีรษะและลำคอ
  • ระบบทางเดินหายใจและระบบหัวใจและหลอดเลือด
  • ระบบช่องท้อง
  • ระบบกล้ามเนื้อโครงกระดูก
  • ระบบเต้านม
  • ระบบเด็ก
  • รังสีร่วมรักษา