แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปี 2

พญ.นิภาพรรณ นรการเทียนสิน
พญ.พัชรี หงษ์สมาทิพย์
พญ.วิยะดา สุภาดุลย์