แพทย์ประจำบ้าน ปี3

สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย

แพทย์หญิงปัณฑ์ จันทนิมิ

แพทย์หญิงดุลยา พฤกษ์ฤดี

แพทย์หญิงชุติภรณ์ กีรติขจรชัย

แพทย์หญิงชลดา ทิพธัญญาธร

แพทย์หญิงอมรทิพย์ ตัสมา

แพทย์หญิงปิยะมาศ จุลมุสิก

แพทย์หญิงณัฐญา เรืองรัตนอัมพร

แพทย์หญิงณฐวรรณ ลิขิตกำจร

แพทย์หญิงรัฏฐภรณ์ มนตรีเศรษฐ์

นายแพทย์กัมพล ยืนยงสินชัย

แพทย์หญิงกิตติกา เจียมจิต

นายแพทย์รัฐสภา ทิพย์พาวัลย์

แพทย์หญิงพนิดา วงศ์แสนสุข

แพทย์หญิงกฤติกา ทองอินทร์

แพทย์หญิงอิลชิลา ตาปนานนท์

แพทย์หญิงภิญญา จันทร์จารุวงศ์

แพทย์หญิงสุณัชชา จิมงคลกุล

แพทย์หญิงวัชโรบล มารุ่งเรือง

แพทย์หญิงจิรารัตน์ จิรารยะพงศ์

นายแพทย์ธนัท ทับเที่ยง

แพทย์หญิงธนุตรา จงเสถียรธรรม

แพทย์หญิงรัชภรณ์ ทวีสกุลวัชระ

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

นายแพทย์ไกรวุฒิ อ่อนทอง

แพทย์หญิงกฤติกา โภคสวัสดิ์

สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์

แพทย์หญิงกรกฎ สิรเกรียงไกร

นายแพทย์พีรณัฐ เขม้นเขตรการ