อ.พญ.ณัฐฐิณี ลีลากนก

Bio Sketch

สังกัด :  สภากาชาดไทย

สาขา :   รังสีวิทยาวินิจฉัย

ระบบ : เด็ก

วุฒิการศึกษา : พบ. (เกียรตินิยม อันดับหนึ่ง) (จุฬา)

ป.บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ คลินิก(จุฬาฯ) รังสีวิทยาวินิจฉัย

ว.ว. (แพทยสภา) รังสีวิทยาวินิจฉัย