ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เอกลักษณ์หรือวัฒนธรรมของภาควิชา

รังสีวิทยา (Radiology) นับเป็นสาขาทางการแพทย์เฉพาะทางสาขาหนึ่งที่มีความสำคัญในแวดวงการแพทย์มา ช้านาน และนั่นก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้สถาบันการศึกษาชั้นนำทั่วโลกต่างให้ความสำคัญในการพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอนในด้านรังสีวิทยาเพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ในการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ด้านรังสีวิทยาที่มีคุณภาพดังเช่น ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสถาบันการศึกษาระดับแนวหน้า ของเมืองไทยที่ได้สร้างประวัติศาสตร์ความสำเร็จตลอดระยะเวลากว่าหนึ่งศตวรรษ โดยเฉพาะในแง่ของการผลิตบัณฑิต แพทย์ รังสีแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ด้านรังสีวิทยาที่มีศักยภาพและความสามารถเป็นที่ยอมรับในสังคมไทยมา โดยตลอด

ปรัชญา

ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นภาควิชาที่มีศักยภาพและมีมาตรฐานสูงในการ จัดการศึกษาทางการแพทย์ด้านรังสีวิทยาทั้งระดับก่อนและหลังปริญญาภายใต้จุดมุ่งหมายสำคัญในการสร้างแพทย์และรังสีแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถและเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อรับใช้สังคมอย่างมีคุณภาพ อีกทั้งยังมี ความมุ่งมั่นในการค้นคว้าวิจัยตลอดจนให้บริการทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

วิสัยทัศน์

ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นภาควิชาที่มุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตแพทย์ รังสีแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการรังสีวิทยาควบคู่ไปกับองค์ประกอบด้านคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนสามารถตอบสนองความต้องการของสังคมได้อย่างมีคุณภาพ นอกจากนี้ ภาควิชารังสีวิทยายังมีความมุ่งมั่นใน การค้นคว้าวิจัย โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่มาช่วยสนับสนุนและประยุกต์ผลการวิจัยสู่การบริการทางการแพทย์และสู่สังคม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีความเป็นเลิศทางรังสีวิทยาในระดับภูมิภาค

พันธกิจ

ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีพันธกิจสำคัญในการผลิตบัณฑิตและแพทย์เฉพาะทาง ให้มีความรู้ความสามารถด้านรังสีวิทยาและวิทยาการที่เกี่ยวข้องเปี่ยมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม สามารถปฏิบัติงาน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคม รวมถึงทำการวิจัยและผลิตผลงานทางวิชาการและให้บริการทางวิชาการ ตลอดจนการให้ บริการทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลเพื่อให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและในระดับนานาชาติ

เอกลักษณ์หรือวัฒนธรรมของภาควิชา

ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นภาควิชาที่มีภารกิจในการผลิตบัณฑิตแพทย์ รังสีแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านรังสีวิทยา มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมไปจนถึงการผลิตงานวิจัยและสร้างองค์ความรู้ใหม่อย่างต่อเนื่องเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการบริการทางการแพทย์แก่ผู้ป่วย ทั้งนี้ คณาจารย์ของภาควิชาตั้งแต่อดีตจวบจนกระทั่งถึงปัจจุบันได้สร้างวัฒนธรรม องค์กรแห่งความรับผิดชอบและทุ่มเทให้กับการเรียนการสอนอย่างสูง จนทำให้นิสิตของภาควิชาสามารถสอบผ่าน วุฒิบัตรความรู้ความชำนาญด้านรังสีวิทยาได้ในอันดับต้นๆ ของประเทศ