ประวัติโรงเรียนรังสีเทคนิค (หลักสูตรนี้ได้ปิดทำการเรียนการสอนแล้ว)

สืบเนื่องมาจากการประชุมที่กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2525 เรื่อง “การผลิตเจ้า หน้าที่รังสีการแพทย์”ScreenHunter_10 Jan. 08 15.52 โดยในครั้งนั้น โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้จัดส่งรองศาสตราจารย์นายแพทย์ บุญเที่ยง ศีติสาร เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว และกระทรวงสาธารณสุขได้ขอความช่วยเหลือในการผลิตเจ้าหน้าที่รังสีเทคนิค ตามนโยบาย ในแผนพัฒนาสาธารณสุข ฉบับที่ 5 ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขมีแผนงานที่จะสร้างโรงพยาบาลให้ครบทุกอำเภอทั่วประเทศ จำนวน 600 แห่งและมีนโยบายสำหรับการแก้ปัญหาการขาดแคลนเจ้าหน้าที่รังสีเทคนิคที่มีจำนวนทั้งสิ้น 800 คนซึ่งใน ระยะที่ผ่านมา การผลิตบุคลากรดังกล่าวยังอยู่ในอัตราต่ำและไม่อาจบรรลุเป้าหมายตามความต้องการของประเทศ

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้ตระหนักถึงความขาดแคลนดังกล่าว และโดยที่โรงพยาบาล จุฬาลงกรณ์เป็นโรงพยาบาลหลักของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งนับได้ว่ามีความพร้อมและ มีศักยภาพความสามารถที่จะผลิตบุคลากรดังกล่าวได้ จึงเห็นสมควรที่จะเปิดโรงเรียนรังสีเทคนิคดังกล่าวขึ้น เพื่อสนองความต้องการของประเทศและเพื่อเสริมสร้างความก้าวหน้าของงานบริการของฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาล จุฬาลงกรณ์

ดังนั้น หัวหน้าฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ในขณะนั้น ซึ่งก็คือ รองศาสตราจารย์นายแพทย์ศีลวัต อรรถจินดา จึงได้เสนอเรื่องการจัดตั้งโรงเรียนรังสีเทคนิคขึ้น พร้อมกับเสนอระเบียบและหลักสูตรการศึกษาผ่านทาง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ไปยังสภากาชาดไทย และที่ประชุมกรรมการเจ้าหน้าที่ได้มีมติรับหลักการเมื่อวันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2525

วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2525 สภากาชาดไทยได้ยื่นคำร้องขอจัดตั้งโรงเรียนรังสีเทคนิคต่อกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายแพทย์ยาใจ ณ สงขลา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เป็นผู้ลงนามแทนสภากาชาดไทย และมี นายแพทย์บุญเที่ยง ศีติสาร หัวหน้าฝ่ายรังสีวิทยาเป็นผู้จัดการ และแพทย์หญิงกัลยา เจียรประดิษฐ์ หัวหน้าหน่วยรังสี วินิจฉัยเป็นอาจารย์ใหญ่ ซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2526

โรงเรียนรังสีเทคนิค โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้จัดตั้งขึ้นตรงต่อฝ่ายรังสีวิทยา และได้เริ่ม เปิดสอนนักศึกษารุ่นแรกเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2525 โดยกำหนดคุณวุฒิของผู้สมัครเข้ารับการศึกษาพื้นความรู้ สอบไล่ได้ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ (ม.6 หรือเทียบเท่า) ศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์ (รังสีเทคนิค) หลักสูตร 2 ปี สำเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรวิทยาศาสตร์การแพทย์ (รังสีเทคนิค) หลักสูตร 2 ปี โดยในระยะแรกคณาจารย์ เป็นบุคลากรของภาควิชา/ฝ่ายรังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยทั้งหมด

ScreenHunter_12 Jan. 08 15.59

สำหรับนักศึกษาที่เข้ามาศึกษาแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ประเภทแรก ได้แก่ นักศึกษาซึ่งได้รับทุนอุดหนุน จากกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งนักศึกษาประเภทนี้จะได้รับการสอบคัดเลือกจากการสอบร่วมโดยความร่วมมือของกลุ่ม โรงเรียนผู้ผลิตเจ้าหน้าที่รังสีเทคนิคด้วยกัน ได้แก่ โรงเรียนรังสีเทคนิค โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โรงเรียนรังสีเทคนิค โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และโรงเรียนรังสีเทคนิค โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมีกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ประสานงาน เมื่อสอบคัดเลือกนักศึกษาได้แล้วก็จะแบ่งนักศึกษาไปยังแต่ละโรงเรียนตามโควตาที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งนักศึกษาเหล่านี้ จะได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาจากกระทรวงสาธารณสุขตลอดระยะเวลา 2 ปี เป็นรายเดือน เดือนละ 600 บาท เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วต้องกลับไปปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลที่ได้รับทุนมา

ประเภทที่สอง ได้แก่ นักศึกษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์จัดสอบคัดเลือกเอง โดยจะทำการสอบคัดเลือก วันเดียวกันกับนักศึกษาประเภทแรก นักศึกษาประเภทที่สองนี้มาจากบุคคลภายนอกและจะเป็นนักศึกษาที่ใช้ทุนส่วนตัว เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะไม่มีข้อผูกมัดใดๆ และสามารถหางานทำเองได้

โรงเรียนรังสีเทคนิค โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้พัฒนา แก้ไข และปรับปรุง หลักสูตรอย่าง ต่อเนื่อง ซึ่งทบวงมหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชารังสีเทคนิค ของสถาบันเป็นหลักสูตรเทียบเท่าระดับอนุปริญญา ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2533 เป็นต้นมา

ในปี พ.ศ. 2542 โรงเรียนได้มีการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตร โดยการปรับปรุงเพิ่มและลดหน่วยกิตในบางรายวิชา และเพิ่มวิชาใหม่ ได้แก่ วิชาแคลคูลัส เครื่องมือทางรังสีวิทยา การประกันคุณภาพทางรังสีเทคนิค และเทคนิคการให้ ปริมาณรังสี นอกจากนี้ยังได้เพิ่มการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่ด้วย สำหรับ หลักสูตรนี้ได้รับความเห็นชอบจากทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2543 และเริ่มใช้จัดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2543 เป็นต้นมา

ในปี พ.ศ. 2547 โรงเรียนได้มีการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตร โดยมีการปรับลดหน่วยกิตวิชากายวิภาคศาสตร์และ ปรับปรุงรายละเอียดในบางรายวิชาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นและ เริ่มใช้จัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2548 เป็นต้นมา

ในปี พ.ศ. 2551 โรงเรียนได้ปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาบางรายวิชาและจัดทำแผนการสอนใหม่ เพื่อเป็นแนวทาง สำหรับการเรียนการสอนนักศึกษารังสีเทคนิคต่อไป

โรงเรียนรังสีเทคนิคได้ปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 และได้มีการพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรรังสีเทคนิคจากหลักสูตรเทียบเท่าอนุปริญญาเป็นหลักสูตรปริญญาตรี โดยความร่วมมือระหว่าง ภาควิชา/ฝ่ายรังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยจะเปิดรับนิสิตรุ่นแรกในปีการศึกษา 2558

บทบาทหน้าที่ของโรงเรียน

 1. ผลิตบุคลากรด้านรังสีการแพทย์ ระดับประกาศนียบัตร (เทียบเท่าอนุปริญญาสาขาวิชารังสีเทคนิค) ที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม และจริยธรรมในการให้บริการทางการแพทย์
 2. พัฒนาวิชาการเผยแพร่ความรู้และเทคโนโลยีแก่บุคลากรด้านรังสีการแพทย์และบุคคลทั่วไป
 3. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์และวัฒนธรรม
 4. พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

ScreenHunter_12 Jan. 08 16.04

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของโรงเรียน

 • ปรัชญา
  โรงเรียนรังสีเทคนิค โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นสถาบันที่มีศักยภาพในการจัดการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชารังสีเทคนิค ผลิตบุคลากรระดับประกาศนียบัตร (เทียบเท่าอนุปริญญาสาขาวิชา รังสีเทคนิค) ที่มีความรู้ความสามารถ คุณธรรม และจริยธรรม เพื่อการประกอบวิชาชีพรังสีเทคนิคอย่างมีคุณภาพ
 • วิสัยทัศน์ (VISION)
  มุ่งผลิตบุคลากรทางรังสีเทคนิคที่มีคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรมในวิชาชีพ มีความสามารถในการใช้ เทคโนโลยีทางรังสีการแพทย์ การให้บริการและอนุรักษ์วัฒนธรรม
 • พันธกิจ (MISSION)

1. ผลิตบุคลากรทางรังสีเทคนิคระดับประกาศนียบัตร (เทียบเท่าอนุปริญญาสาขาวิชารังสีเทคนิค) ที่มี ความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการให้บริการทางการแพทย์

2. พัฒนาวิชาการ เผยแพร่ความรู้และเทคโนโลยีแก่บุคลากรด้านรังสีและบุคคลทั่ว ไป

3. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์และวัฒนธรรม

4. พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

 • เป้าหมาย (GOAL)

1. ผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์สาขาวิชารังสีเทคนิค ที่มีคุณภาพ มีความรู้ และความสามารถที่ จะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

2. แก้ปัญหาความขาดแคลนเจ้าหน้าที่รังสีการแพทย์ของสภากาชาดไทยและกระทรวงสาธารณสุข

3. ส่งเสริมความรู้วิชาการและเทคโนโลยีทางรังสี เช่น ผลิตผลงานวิชาการ การจัดอบรมระยะสั้นทางรังสีเทคนิค และการจัดประชุมฟื้นฟูวิชาการรังสีเทคนิค

4. ให้บริการทางวิชาการด้านรังสีเทคนิคแก่เจ้าหน้าที่และบุคคลทั่วไป

อาจารย์ใหญ่โรงเรียนรังสีเทคนิค โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

 1. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงกัลยา เจียรประดิษฐ์ 12 กรกฎาคม 2526 – 23 กันยายน 2530
 2. ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง คุณหญิงนิตยา สุวรรณเวลา 24 กันยายน 2530 – 19 มีนาคม 2534
 3. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง คุณหญิงเกษร วัชรพงศ์ 20 มีนาคม 2534 – 28 มีนาคม 2538
 4. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุกัลยา เลิศล้ำ 29 มีนาคม 2538 – 18 พฤษภาคม 2555

ผู้จัดการโรงเรียนรังสีเทคนิค โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

 1. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์บุญเที่ยง ศีติสาร 12 กรกฎาคม 2526 – 25 มกราคม 2531
 2. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงมาคุ้มครอง โปษยะจินดา 26 มกราคม 2531 – 6 พฤศจิกายน 2534
 3. ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง คุณหญิงนิตยา สุวรรณเวลา 14 พฤศจิกายน 2534 – 29 พฤศจิกายน 2541
 4. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวัชรี บัวชุม 30 พฤศจิกายน 2541 – 30 กันยายน 2544
 5. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสมใจ หวังศุภชาติ 1 ตุลาคม 2544 – 30 กันยายน 2552
 6. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์เกียรติ อาจหาญศิริ 1 ตุลาคม 2552 – 18 พฤษภาคม 2555

ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนรังสีเทคนิค โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

นายสมคิด ฤทธิรณ 4 ตุลาคม 2527 – 18 พฤษภาคม 2555

สถานที่ตั้งโรงเรียนในขณะนั้น

อาคารล้วน – เพิ่มพูล ว่องวานิช ชั้น 4 ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

 

หลักสูตรที่เปิดสอน

Screen Shot 2558-05-18 at 3.07.52 PM

 


 

ScreenHunter_12 Jan. 08 16.02

วิชาที่สอนตลอดหลักสูตร

ปีที่ 1

ภาคการศึกษาต้น

 • กายวิภาคศาสตร์                         3 หน่วยกิต
 • ฟิสิกส์ทั่วไป                                                            2 หน่วยกิต
 • เทคนิคการถ่ายภาพรังสี 1                                       3 หน่วยกิต
 • การสร้างภาพรังสี                                                   3 หน่วยกิต
 • การดูแลผู้ป่วยทางรังสีวิทยา 1                                 2 หน่วยกิต
 • ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1                                            3 หน่วยกิต
 • สังคมวิทยาและจริยธรรม                                         3 หน่วยกิต
 • แคลคูลัส                                                                2 หน่วยกิต

รวม 21 หน่วยกิต

 

ภาคการศึกษาปลาย

 • เทคนิคการถ่ายภาพรังสี 2                                     4 หน่วยกิต
 • ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                          2 หน่วยกิต
 • สรีรวิทยา                                                             2 หน่วยกิต
 • ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์                                        3 หน่วยกิต
 • เครื่องมือทางรังสีวิทยา                                         2 หน่วยกิต
 • ฟิสิกส์รังสี                                                           2 หน่วยกิต
 • การฝึกเทคนิคทางรังสีวิทยาวินิจฉัย 1                     5 หน่วยกิต

รวม 20 หน่วยกิต

ภาคฤดูร้อน

 • การดูแลผู้ป่วยทางรังสีวิทยา 2                                2 หน่วยกิต
 • การฝึกเทคนิคทางรังสีวิทยาวินิจฉัย 2                      5 หน่วยกิต

รวม 7 หน่วยกิต


 

ปีที่ 2

ภาคการศึกษาต้น

 • กายวิภาคศาสตร์และพยาธิวิทยาทางรังสี 1            1 หน่วยกิต
 • เทคนิคพิเศษในการถ่ายภาพรังสี 1                        4 หน่วยกิต
 • เทคนิคการให้ปริมาณรังสี                                     3 หน่วยกิต
 • รังสีคณิต                                                             2 หน่วยกิต
 • การประกันคุณภาพทางรังสีวิทยา                           2 หน่วยกิต
 • ประสบการณ์ทางรังสีวิทยา 1                                 7 หน่วยกิต

รวม 19 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย

 • กายวิภาคศาสตร์และพยาธิวิทยาทางรังสี 2             1 หน่วยกิต
 • เทคนิคพิเศษในการถ่ายภาพรังสี 2                         3 หน่วยกิต
 • พยาธิวิทยา                                                           1 หน่วยกิต
 • การป้องกันรังสี                                                      2 หน่วยกิต
 • ชีววิทยาทางรังสี                                                    2 หน่วยกิต
 • สถิติ                                                                     2 หน่วยกิต
 • ประสบการณ์ทางรังสีวิทยา 2                                  7 หน่วยกิต
 • วิชาเลือกเสรี                                                          3 หน่วยกิต

รวม 21 หน่วยกิต

ภาคฤดูร้อน

 • คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 2 หน่วยกิต
 • กฎหมายวิชาชีพ                                                      2 หน่วยกิต
 • การอภิปรายร่วมทางรังสี                                          1 หน่วยกิต

รวม 5 หน่วยกิต