อาจารย์พิเศษ สังกัดสภากาชาดไทย

ผศ.นพ.ประยุทธ์ โรจน์พรประดิษฐ์
รศ.นพ.ประเสริฐ เลิศสงวนสินชัย
รศ.นพ.เกียรติ อาจหาญศิริ
รศ.นพ.เพิ่มยศ โกศลพันธ์
รศ.พญ.ลัดดาวัลย์ วัชระคุปต์
รศ.พญ.สมใจ หวังศุภชาติ
รศ.พญ.สุกัลยา เลิศล้ำ
ศ.พญ.ดรุณี บุญยืนเวทวัฒน์
อ.นพ.นัทภูมิ กาญจนาภรณ์
อ.นพ.สุพจน์ บุญวิสุทธิ์
อ.นพ.อรรควัชร์ จันทร์ฉาย
อ.นพ.เอกวรรณ ชันซื่อ
อ.ปกรณ์ สิริจินตกานต์
อ.พญ.กมลธรรม พูลภิญโญ
อ.พญ.ทิวาพร จันทร์เจริญ
อ.พญ.พัชราจิรี ภาคอรรถ
อ.พญ.ภัทรมน วาศวิท
อ.พญ.ภัทราภรณ์ เชาวนะปัญจะ
อ.พญ.รังสิมา ศรีตุลานนท์
อ.พญ.ลักษณะพรรณ เจริญวิศาล
อ.พญ.วราภรณ์ อิสสระพานิชกิจ
อ.พญ.สุทธาทิพย์ เจริญประเสริฐ
อ.พญ.ไพวัลย์ กิจศิริกุล