ความภาคภูมิใจของภาควิชา/ฝ่ายรังสีวิทยาและรางวัลต่างๆที่ได้รับ

แพทย์ที่ได้รับรางวัล นักนิวเคลียร์กิตติคุณ

 1. ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง คุณตวัน สุรวงศ์ บุนนาค พ.ศ. 2539
 2. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวัชรี บัวชุม พ.ศ. 2546

แพทย์ที่ได้รับรางวัล นักนิวเคลียร์ดีเด่นแห่งชาติ

 1. ศาสตราจารย์กิตติคุณ แพทย์หญิงมาคุ้มครอง โปษยะจินดา พ.ศ. 2539
 2. ศาสตราจารย์กิตติคุณ แพทย์หญิง คุณหญิงนิตยา สุวรรณเวลา พ.ศ. 2546

รางวัลชมเชยสิ่งประดิษฐ์เข็มจุฬา 1 เพื่อการตรวจท่อน้ำลาย เมื่อปี พ.ศ. 2531

 • รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุดี ชมเดช

บุคคลที่ผลักดันให้ภาควิชารังสีวิทยาได้รับการแต่งตั้งเป็นสถาบันฝึกอบรมทางด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์ในภูมิ ภาคเอเชีย โดย IAEA เมื่อปี พ.ศ. 2537

 • รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี กฤษณจินดา

นายกสมาคมนักฟิสิกส์การแพทย์ไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2543 – ปัจจุบัน

 • รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี กฤษณจินดา

ประธานองค์กรฟิสิกส์การแพทย์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAFOMP) พ.ศ. 2548 – 2555

 • รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี กฤษณจินดา

กรรมการบริหารองค์กรฟิสิกส์การแพทย์แห่งเอเชียและคาบสมุทร (AFOMP) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 – ปัจจุบัน

 • รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี กฤษณจินดา

กรรมการบริหารองค์กรฟิสิกส์การแพทย์นานาชาติ (IOMP) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554

 • รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี กฤษณจินดา

รางวัล 1 ใน 50 ของ Outstanding Medical Physicist ของโลกเนื่องในวาระครบ 50 ปีของ องค์กรฟิสิกส์การแพทย์ นานาชาติ โดยมีการประกาศผลที่เมืองไบรตันประเทศสหราชอาณาจักร เมื่อ เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2556

 • รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี กฤษณจินดา

บุคคลที่ผลักดันให้ภาควิชารังสีวิทยาได้รับการแต่งตั้งเป็นสถาบันฝึกอบรมทางด้านรังสีรักษาในภูมิภาคเอเชีย โดย IAEA เมื่อปี พ.ศ. 2550

 • รองศาสตราจารย์ศิวลี สุริยาปี

รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ด้านการเรียนการสอน รางวัล อาจาริยมิตต์จากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 1. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุกัลยา เลิศล้ำ ประจำปี พ.ศ. 2552
 2. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสมใจ หวังศุภชาติ ประจำปี พ.ศ. 2554

รางวัลประกาศเกียรติคุณอาจารย์แบบอย่างจากสภาคณาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2554

 • รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสมใจ หวังศุภชาติ

รางวัลพระราชทานเกียรติบัตรจริยธรรมสรรเสริญจากแพทยสมาคม โดยได้รับพระราชทานรางวัลจาก สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปี พ.ศ. 2554

 • รองศาสตราจารย์นายแพทย์เกียรติ อาจหาญศิริ

รางวัลรังสีแพทย์เกียรติคุณด้านวิชาจากราชวิทยาลัยรังสีแพทย์และรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2556

 1. ศาสตราจารย์กิตติคุณ แพทย์หญิงพิศมัย อร่ามศรี
 2. ศาสตราจารย์กิตติคุณ แพทย์หญิงมาคุ้มครอง โปษยะจินดา
 3. ศาสตราจารย์กิตติคุณ แพทย์หญิง คุณหญิงนิตยา สุวรรณเวลา
 4. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสมใจ หวังศุภชาติ

รางวัลรังสีแพทย์เกียรติคุณด้านอุทิศตนต่อราชวิทยาลัยรังสีแพทย์และรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย  ปี พ.ศ.2556

 • รองศาสตราจารย์ นายแพทย์บุญเที่ยง ศีติสาร

รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2556

 1. ศาสตราจารย์กิตติคุณ แพทย์หญิงพิศมัย อร่ามศรี
 2. ศาสตราจารย์กิตติคุณ แพทย์หญิงมาคุ้มครอง โปษยะจินดา
 3. ศาสตราจารย์กิตติคุณ แพทย์หญิง คุณหญิงนิตยา สุวรรณเวลา
 4. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสมใจ หวังศุภชาติ

รายนามบุคลากรดีเด่น ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

 • ประจำปี พ.ศ. 2531       นางสุจิตต์ ฉิมอำ   พนักงานบัญชี

      นายเอนก ชิตกรณ์   คนงานประจำ

 • ประจำปี พ.ศ. 2532       นายสายหยุด รอดทุกข์   เจ้าหน้าที่รังสีเทคนิค
 • ประจำปี พ.ศ. 2533       นางสาวจุรีย์ ด่านประเสริฐ    ประจำแผนก

      นางจรรยา สีสุข    พนักงานพิมพ์ดีด

 • ประจำปี พ.ศ. 2537        นางสำเนียง กาญจนรัตน์   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5
 • ประจำปี พ.ศ. 2538        นายวราจิณ บุญคง   เจ้าหน้าที่รังสีการแพทย์ 5
 • ประจำปี พ.ศ. 2539        ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงคุณหญิงนิตยา สุวรรณเวลา    หัวหน้าแผนก

       นายอำพัน ทองสุขมาก   พนักงานห้องปฏิบัติงาน

 • ประจำปี พ.ศ. 2540        นางสาวมัณฑนา นิรัติศัย   นักรังสีการแพทย์ 5
 • ประจำปี พ.ศ. 2541         นายสมคิด ฤทธิรณ    นักวิชาการศึกษา 6

         นางจรรยา สีสุข   เจ้าหน้าที่ธุรการ 3

 • ประจำปี พ.ศ. 2542         รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเสริฐ

        เลิศสงวนสินชัย   นายแพทย์

        นายวัลลภ มากมูล    จ้าหน้าที่รังสีการแพทย์ 4

        นายแสวง เหลืองห่อ   พนักงานห้องปฏิบัติการ

 • ประจำปี พ.ศ. 2543         นายวิชัย ทศพรทรงชัย   เจ้าหน้าที่รังสีการแพทย์ 4
 • ประจำปี พ.ศ. 2544         นายสุนทร พันธ์ศิริ   เจ้าหน้าที่รังสีการแพทย์ 4
 • ประจำปี พ.ศ. 2545         นางสาวจิดานันท์ พันธ์ดารา   เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3
 • ประจำปี พ.ศ. 2546         รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสมใจ

         หวังศุภชาติ    หัวหน้าฝ่าย

 นางสาวเฉลียว หาดี    เจ้าหน้าที่ธุรการ 4

 นายประจักษ์ อินทรักษา   พนักงานห้องปฏิบัติการ (ประกาศชมเชย)

 • ประจำปี พ.ศ. 2547          นางพิไร แหลมเขาทอง   นักรังสีการแพทย์ 5

นางกำปั่น นิลสินธพ          เจ้าหน้าที่ธุรการ 4

 • ประจำปี พ.ศ. 2549         รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง

สุกัลยา เลิศล้ำ   หัวหน้าสาขารังสีวิทยาวินิจฉัย

นางสาวเทียมจันทร์ เมฆนิล   จ้าหน้าที่ธุรการ 4

 • ประจำปี พ.ศ. 2550         นางสาวร่มรังศรี วงศ์สูง   นักรังสีการแพทย์ 4
 • ประจำปี พ.ศ. 2551         นางสุพิชชา กาญจนรัตน์   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6
 • ประจำปี พ.ศ. 2552        รองศาสตราจารย์ นายแพทย์

เกียรติ อาจหาญศิริ   รองศาสตราจารย์

 • ประจำปี พ.ศ. 2553         นายบุญชัย นิตยสุภาภรณ์   นักรังสีการแพทย์ 5
 • ประจำปี พ.ศ. 2554         นางชุติรัตน์ เพชรกระจ่าง   คนงานทั่วไป
 • ประจำปี พ.ศ. 2555         รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง

กาญจนา โชติเลอศักดิ์    รองศาสตราจารย์

นายสรจรส อุณห์ศิริ   ผชก.นักรังสีการแพทย์ 6

นายสายัน วิชาธรรม   เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 4

 • ประจำปี พ.ศ. 2556         นายจำนงค์ คุ้มเขว้า   นักรังสีการแพทย์ 5
 • ประจำปี พ.ศ. 2557         นายทวีป แสงแห่งธรรม   ผชก.พิเศษนักรังสีการแพทย์ 7

นางเพ็ชรลีย์ สุวรรณประดิษฐ์   ผชก.นักรังสีการแพทย์ 6

 • ประจำปี พ.ศ. 2558         1. ผศ.นพ.จาตุรนต์ ตันติวัตนะ ตำแหน่ง นายแพทย์
 • 2. ผศ.นพ.ชลเกียรติ ขอประเสริฐ ตำแหน่ง นายแพทย์

  3. น.ส.สุริยา มานะผล ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ 6

  4. น.ส.วรญา เงินเถื่อน ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ 4

  5. นางพรสุข มีแสง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 4

 

 • ประจำปี พ.ศ. 2559         1. รศ.พญ.สุกัลยา เลิศล้ำ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายรังสีวิทยา
 • 2. นางกัลยาณี ธีรกุล ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญพิเศษนักรังสีการแพทย์ 9

  3. นางศิริณี ธีระจันทร์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 5

  4. นายพรชัย อ่อนสำลี ตำแหน่ง พนักงานห้องปฏิบัติการ

 • ประจำปี พ.ศ. 2560         1. นายปัญญา ภาสว่าง ตำแหน่ง ผู้ชำนาญการพิเศษนักรังสีการแพทย์ 7
 • ประจำปี พ.ศ. 2561         1. นายบุญชัย นิตยสุภาภรณ์ ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยเอกซเรย์ผู้ป่วยใน
 • 2. นายสุปัญญา จันทคำ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 5

  3. นายจตุรภัทร ดุสดีธนภัทร ตำแหน่ง พนักงานห้องปฏิบัติการ