ผลงานหนังสือของภาควิชา

ภาครังสีวิทยามีผลงานด้านหนังสือด้วยความร่วมมือจากคณาจารย์ดังนี้

สุภัทรพร เทพมงคล,

เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย ความรู้ด้านเครื่องมือและเทคนิคการตรวจ สารเภสัชรังสีที่นิยมใช้ ความรู้ พื้นฐานด้านโรคต่างๆที่เกี่ยวข้อง ก่อนที่จะนำไปสู่การใช้ SPECT และ PET ในโรคต่างๆ โดยเน้นการใช้ Brain perfusion SPECT และ F18-FDG PET ซึ่งเป็นการตรวจที่ใช้กันมากในปัจจุบัน ทั้งในประเทศไทยและ ต่างประเทศ นอกจากนี้ ผู้เขียนยังได้เสริมความรู้ของการตรวจ SPECT และ PET โดยใช้สารเภสัชรังสีอื่นๆ เพื่อ เพิ่มความจำเพาะมากขึ้นสำหรับการวินิจฉัยในบางโรคอีกด้วย โดยผู้เขียนได้ทำการศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูล จากบทความและบทความวิจัยในวารสารทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ต่างๆ รวมทั้งได้นำผลงานวิจัยและ ประสบการณ์ของผู้เขียนมารวบรวมไว้ในหนังสือเล่มนี้

วางจำหน่ายในรูปแบบ e-book ในศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิรุฬห์ ขาวปริสุทธิ์. The Bucky Film of the Chest. กรุงเทพมหานคร: บริษัท ร. ประมวลกิจจำกัด; 2515.

วิรุฬห์ ขาวปริสุทธิ์. Diagnosis of Bacterial Pneumonia. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์อักษรสมัย; 2519.

กัลยา เจียรประดิษฐ์. รังสีวินิจฉัย Skull & Spines. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2522.

นิตยา สุวรรณเวลา, จรัส สุวรรณเวลา. รังสีวิทยาของศีรษะ. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2526.

วิรุฬห์ ขาวปริสุทธิ์. การวินิจฉัยโดยมะเร็งปอดโดยเอกซเรย์. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2526.

มีชัย ศรีใส, บุญเที่ยง ศีติสาร. มหกายวิภาคศาสตร์ประยุกต์ Applied Gross Anatomy เล่มที่ 2 ศีรษะและคอ Head & Neck. กรุงเทพมหานคร: สินประสิทธิ์การพิมพ์; 2527.

วิรุฬห์ ขาวปริสุทธิ์, กรรณิการ์ เบ็ญจพงษ์, วิศิษฐ์ เบ็ญจพงษ์. Atlas of Chest X-ray Imaging in the Diagnosis of Pulmonary Tuberculosis and Paragonimiasis. กรุงเทพมหานคร 2538.

วิรุฬห์ ขาวปริสุทธิ์. หลักการวินิจฉัยโรคปอดโดยเอกซเรย์ (สำหรับนิสิตแพทย์และแพทย์ทั่วไป). 2nd ed. กรุงเทพมหานคร 2539.

วิรุฬห์ ขาวปริสุทธิ์. 100 Chest X-ray Diagnosis Points (Spot Diagnosis) กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ชุมนุม สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยจำกัด; 2539.

วิรุฬห์ ขาวปริสุทธิ์. หลักการวินิจฉัยโรคปอดโดยเอกซเรย์ (สำหรับนิสิตแพทย์และแพทย์ทั่วไป). 3rd ed. กรุงเทพมหานคร 2542.

มาคุ้มครอง โปษยะจินดา. การตรวจรักษาโรคของต่อมไทรอยด์ด้วยสารกัมมันตรังสี. กรุงเทพมหานคร: บริษัทจรัลสนิทวงศ์การพิมพ์จำกัด; 2551.

สมใจ หวังศุภชาติ, ปานฤทัย ตรีนวรัตน์, มนตร์รวี ทุมโฆสิต. เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ของหลอดเลือด. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2552.

ดรุณี บุญยืนเวทวัฒน์. ตำราวินิจฉัยโรคเต้านม. กรุงเทพมหานคร: Focal image printing group Co., Ltd; 2554.

สมใจ หวังศุภชาติ, ปานฤทัย ตรีนวรัตน์, มนตร์รวี ทุมโฆสิต. เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ของหลอดเลือด. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2552.

๑๐๐ ปี แสงรัศมี
๑๐๐ ปี รังสีวิทยา จุฬาฯ
(ดาวน์โหลด Low Resolution)

๑๐๐ ปี แสงรัศมี
๑๐๐ ปี รังสีวิทยา จุฬาฯ
(ดาวน์โหลด Hi-resolution)

สุกัลยา เลิศล้ำ, น้ำผึ้ง นำการุณอรุณโรจน์, มนตร์รวี ทุมโฆสิต, ณัชชา ปิ่นเจริญ. Principle of diagnostic radiology. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2558.

ปานฤทัย ตรีนวรัตน์. ภาพรังสีวินิจฉัยระบบทรวงอกในผู้ป่วยเด็ก. กรุงเทพมหานคร: บริษัท บียอนด์ เอ็นเทอร์ไพรซ์ จำกัด; 2560.

ชวลิต เลิศบุษยานุกูล. มะเร็งคอหอยหลังโพรงจมูก. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ เอส.ออฟเซ็ทกราฟฟิคดีไซน์; 2560.

เจนจีรา ปรึกษาดี, จตุพร ชยะกุลคีรี, พัชราจิรี ภาคอรรถ.
คู่มือการตรวจวินิจฉัยโรคเต้านม (E-book ). กรุงเทพมหานคร
บริษัทภาพพิมพ์จำกัด; 2562.
จำหน่ายที่ www.chulabook.com/cu-ebook.asp

ธวัชชัย ชัยวัฒนรัตน์,จักรพงษ์ จักกาบาตร์, ศศิธร ศิริสาลิโภชน์, กิตติ์วดี ศักดิ์ศรชัย. รังสีวิทยา: เวชศาสตร์นิวเคลียร์ รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา. กรุงเทพมหานคร. สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2562.

ธนวัฒน์ สนทราพรพลและคณะ. เทคนิคการถ่ายภาพทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์(E-book). กรุงเทพมหานคร. สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2563 (download ฟรี)

คนึงนิจ กิ่งเพชร “มะเร็งต่อมไทรอยด์” รักษาได้ ไม่สิ้นหวัง

วางจำหน่ายที่  สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์  รพ. จุฬาลงกรณ์   เบอร์โทร. 02-2564000  ต่อ 60746-8