โครงสร้างทางกายภาพ

1.ห้องเรียน

 • ห้องเรียน 402, 404  อาคารอภันตรีปชา ชั้น 5
 • ห้องเรียนนิสิตปริญญาโท , นิสิตปริญญาเอก  อาคารอภันตรีปชา ชั้น 5
 • หัองประชุม  อาคารอภันตรีปชา ชั้น 5
 • ห้องประชุมเวชศาสตร์นิวเคลียร์  อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์  ชั้น 3
 • อาคารอับดุลราฮิม ชั้น 2

2.ห้องปฏิบัติการ

 • อาคาร ภปร. ชั้น 4
 • อาคาร สก. ชั้น 4
 • อาคารอภันตรีปชา
 • อาคารเอลิสะเบธ จักรพงษ์
 • อาคารอับดุลราฮิม
 • อาคารล้วน – เพิ่มพูล ว่องวานิช
 • อาคาร 14 ชั้น
 • อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 2, 3, 7
 • อาคาร สธ. ชั้น 3