โครงสร้างทางกายภาพ

1.ห้องเรียน

 • ห้องเรียน 1, 2, 3 อาคารอภันตรีปชา ชั้น 5
 • ห้องวิทยภัณฑ์ อาคารอภันตรีปชา ชั้น 5
 • หัองบรรยายตวันสุรวงศ์ อาคารจุลจักรพงษ์ ชั้น 2
 • ห้องบรรยายโปษยะจินดา อาคารโปษยานนท์ ชั้น 3
 • อาคารอับดุลราฮิม ชั้น 2
 • อาคารล้วน – เพิ่มพูล ว่องวานิช ชั้นใต้ดิน

2.ห้องปฏิบัติการ

 • อาคาร ภปร. ชั้น 4
 • อาคาร สก. ชั้น 4
 • อาคารสวัสดิ์ – ล้อม โอสถานุเคราะห์ ชั้น 1
 • อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ – สุพิณ
 • อาคารอภันตรีปชา
 • อาคารจุลจักรพงษ์
 • อาคารเอลิสะเบธ จักรพงษ์
 • อาคารอับดุลราฮิม
 • อาคารล้วน – เพิ่มพูล ว่องวานิช
 • อาคารโปษยานนท์
 • อาคาร 14 ชั้น
 • อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์