โครงสร้างทางกายภาพ

1.ห้องเรียน

 • ห้องเรียนนิสิตปริญญาโท, นิสิตปริญญาเอก อาคารไนติงเกล ชั้น 2-3
 • ห้องประชุมเวชศาสตร์นิวเคลียร์ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 3
 • อาคารอับดุลราฮิม ชั้น 2
 • ห้องประชุม อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 2
 • ห้องประชุม 711 อาคารรัตนวิทยาพัฒน์ ชั้น 7
 • ห้องประชุม 712 อาคารรัตนวิทยาพัฒน์ ชั้น 7
 • ห้องประชุม 809 อาคารรัตนวิทยาพัฒน์ ชั้น 8
 • ห้องประชุม 810 อาคารรัตนวิทยาพัฒน์ ชั้น 8

2.ห้องปฏิบัติการ

 • อาคาร ภปร. ชั้น 4
 • อาคาร สก. ชั้น 4
 • อาคารเอลิสะเบธ จักรพงษ์
 • อาคารอับดุลราฮิม
 • อาคารล้วน – เพิ่มพูล ว่องวานิช
 • อาคารผู้ป่วยใน 14 ชั้น ชั้น 1
 • อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 2, 3,
 • อาคาร สธ. ชั้น 3