งานด้านประกันคุณภาพ (Quality Assurance: QA)

จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กำหนดให้มีการจัดการการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและ มาตรฐาน โดยกำหนดให้มี “ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก” และ “ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ภายใน” เพื่อใช้เป็นกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในนั้นเป็นการสร้างระบบและกลไกในการพัฒนาติดตามตรวจสอบและ    ประเมินการดำเนินงานของภาควิชาให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดโดย สถานศึกษา โดยคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำหนดให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในและ ให้ถือว่าการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่าง ต่อเนื่อง มีการจัดทำรายงานประจำปีเป็นรายงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของภาควิชาเสนอต่อคณะ แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ซึ่งผลการพิจารณาจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน การศึกษาและเพื่อรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก

ตลอดเวลาที่ผ่านมา ภาควิชารังสีวิทยาให้ความสำคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยปฏิบัติตาม มาตรฐานการประเมินตนเองตามระบบประกันคุณภาพหลักสูตร ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือ Chulalongkorn University- Curriculum Quality Assurance (CU-CQA) เป็นอย่างดีเสมอมา ภาควิชารังสีวิทยามีระบบและกลไกใน การดำเนินงานด้านประกันคุณภาพหลักสูตรการศึกษาของภาควิชา โดยมีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ภายในของภาควิชา ซึ่งประกอบด้วยผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประธานหลักสูตร ป.บัณฑิตชั้นสูงฯ สาขารังสีวิทยา และ วทม. สาขาวิชาฉายาเวชศาสตร์รวมถึงคณะกรรมการประจำหลักสูตรและ คณาจารย์ในภาควิชาร่วมกันบริหารจัดการและดำเนินการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ กำหนด โดยมีส่วนสำคัญเป็นไปตามผลการประเมินตามตัวชี้วัดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบ ได้แก่

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนดำเนินการ

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม

องค์ประกอบที่ 6 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

หลังจากนั้นได้นำผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมาและสรุปผลการประเมินตามหัวข้อต่างๆ ดังนี้

1. ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ

2. ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ

3. ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา

4. ผลการประเมินตนเองตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ

5. ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา

ภาควิชารังสีวิทยามีการจัดทำรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีเป็นประจำทุกปี และเข้ารับ การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาจากคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยคณะแพทยศาสตร์ทุกปี ตลอดเวลาที่ผ่านมาภาควิชา รังสีวิทยาได้รับผลการตรวจประเมินจากคณะกรรมการการตรวจประเมินอยู่ในระดับที่ดีมาตลอด ซึ่งทั้งนี้เป็นผลมาจาก ความร่วมมือมุ่งมั่นและทุ่มเทในการทำงานอย่างตั้งใจของคณาจารย์และบุคลากรในภาควิชารังสีวิทยาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย /ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยทุกท่าน