บุคลากรของภาควิชา/ฝ่ายรังสีวิทยา

บุคลากรของภาควิชา/ฝ่ายรังสีวิทยา

ด้านบุคลากร (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2561)

ภาควิชา/ฝ่ายรังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มีบุคลากรทั้งสิ้น 358 คน ดังนี้

สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย

 • อาจารย์สังกัดคณะแพทยศาสตร์     จำนวน 13 คน
 • อาจารย์สังกัดสภากาชาดไทย         จำนวน 23 คน
 • เจ้าหน้าที่คณะแพทยศาสตร์             จำนวน – คน
 • เจ้าหน้าที่สังกัดสภากาชาดไทย        จำนวน 186 คน

สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์

 • อาจารย์สังกัดคณะแพทยศาสตร์     จำนวน 9 คน
 • อาจารย์สังกัดสภากาชาดไทย         จำนวน 1 คน
 • เจ้าหน้าที่สังกัดคณะแพทยศาสตร์    จำนวน – คน
 • เจ้าหน้าที่สังกัดสภากาชาดไทย       จำนวน 29 คน

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

 • อาจารย์สังกัดคณะแพทยศาสตร์     จำนวน 8 คน
 • อาจารย์สังกัดสภากาชาดไทย         จำนวน 6 คน
 • เจ้าหน้าที่สังกัดคณะแพทยศาสตร์    จำนวน 2 คน
 • เจ้าหน้าที่สังกัดสภากาชาดไทย       จำนวน 76 คน

ภาควิชารังสีวิทยา

 • เจ้าหน้าที่สังกัดคณะแพทยศาสตร์   จำนวน 5 คน