บุคลากรของภาควิชา/ฝ่ายรังสีวิทยา

บุคลากรของภาควิชา/ฝ่ายรังสีวิทยา

ด้านบุคลากร (ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2557)

ภาควิชา/ฝ่ายรังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มีบุคลากรทั้งสิ้น 254 คน ดังนี้

สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย

 • อาจารย์สังกัดคณะแพทยศาสตร์     จำนวน 13 คน
 • อาจารย์สังกัดสภากาชาดไทย         จำนวน 12 คน
 • เจ้าหน้าที่คณะแพทยศาสตร์             จำนวน – คน
 • เจ้าหน้าที่สังกัดสภากาชาดไทย        จำนวน 130 คน

สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์

 • อาจารย์สังกัดคณะแพทยศาสตร์     จำนวน 7 คน
 • อาจารย์สังกัดสภากาชาดไทย         จำนวน – คน
 • เจ้าหน้าที่สังกัดคณะแพทยศาสตร์    จำนวน 2 คน
 • เจ้าหน้าที่สังกัดสภากาชาดไทย       จำนวน 28 คน

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

 • อาจารย์สังกัดคณะแพทยศาสตร์     จำนวน 8 คน
 • อาจารย์สังกัดสภากาชาดไทย         จำนวน 5 คน
 • เจ้าหน้าที่สังกัดคณะแพทยศาสตร์    จำนวน 2 คน
 • เจ้าหน้าที่สังกัดสภากาชาดไทย       จำนวน 42 คน

ภาควิชารังสีวิทยา

 • เจ้าหน้าที่สังกัดคณะแพทยศาสตร์   จำนวน 5 คน