สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยาพญ.กนกพร ทองเลิศ

รศ.พญ.กาญจนา โชติเลอศักดิ์

ผศ.พญ.กิตต์วดี ศักดิ์ศรชัย อธิกคุณากร

ผศ.นพ.จักรพงษ์ จักกาบาตร์

ผศ.(พิเศษ) พญ.ชนม์นิภา นันทวิทยา

ผศ.นพ.ชลเกียรติ ขอประเสริฐ

ศ.นพ.ชวลิต เลิศบุษยานุกูล

พญ.ฐิติพร จารุเธียร

อ.ดร.พญ.ณปภัช อมรวิเชษฐ์

ดนิตา กานต์นฤนิมิต

ผศ.ดร.ทวีป แสงแห่งธรรม

อ.นพ.ทัศน์พงศ์ รายยวา

อ.พญ.สาริน กิจพาณิชย์

อ.ดร.พญ.อนุสสรา ประยงค์รัตน์

อ.นพ.เพชร อลิสานันท์