สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ผศ.ดร.กิติวัฒน์ คำวัน

รศ.พญ.คนึงนิจ กิ่งเพชร

อ.นพ.คานัน สุขพระคุณ

อ.ดร.ปิยะชัย ขอมอินทร์

อ.พญ.ศศิธร ศิริสาลิโภชน์

อ.นพ.สิระ วชาติมานนท์

ศ.พญ.สุภัทรพร เทพมงคล

อ.พญ.อุษณี เตชะวิจิตร์

อ.พญ.เมธินี ฉันทาดิศัย

ผศ.ดร.โยธิน รักวงษ์ไทย