หลักสูตรของภาควิชารังสีวิทยา

หลักสูตร

ภาควิชารังสีวิทยาได้จัดให้ภาควิชาอยู่ในกลุ่มสถาบันอุดมศึกษากลุ่ม ค1 (เป็นภาควิชาที่เน้นการผลิตบัณฑิต เฉพาะทางในระดับบัณฑิตศึกษา) โดยมีหลักสูตรแบ่งออกเป็นหลักสูตรการศึกษาก่อนปริญญาและหลักสูตรการศึกษา หลังปริญญา ดังต่อไปนี้


หลักสูตรการศึกษาก่อนปริญญา (Undergraduate Education)

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ภาควิชารังสีวิทยา มีการจัดการเรียนการสอน โดยอ้างอิงกับหลักสูตรของ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2545) โดยเปิดสอนรายวิชาต่างๆในปัจจุบัน ดังต่อไปนี

1. นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4 เปิดสอนรายวิชาดังต่อไปนี้

 • รายวิชา พื้นฐานรังสีวิทยาวินิจฉัย (รหัสรายวิชา 3000403)
 • รายวิชา เวชศาสตร์นิวเคลียร์ รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา (รหัสรายวิชา 3000405)

2. นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 เปิดสอนรายวิชาดังต่อไปนี้

 • รายวิชา Intervention Radiology (รหัสรายวิชา 3011668)
 • รายวิชา Therapeutic Radiology and Oncology (รหัสรายวิชา 3011670)
 • รายวิชา Nuclear Medicine for General Practitioner (รหัสรายวิชา 3011672)
 • รายวิชา Essential in Diagnostic Radiology for General Practice (รหัสรายวิชา 3011676)
 • รายวิชา Practical Diagnostic Radiology (รหัสรายวิชา 3011678)

3.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค


หลักสูตรการศึกษาหลังปริญญา (Postgraduate Education)

1. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชารังสีวิทยา (ป.บัณฑิตชั้นสูงฯ สาขาวิชารังสีวิทยา) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. หลักสูตรวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยการรับรองของ ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยและแพทยสภา

 • สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย
 • สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
 • สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์

3. หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความ ชำนาญในการประกอบ วิชาชีพเวชกรรม (หลักสูตร 2 ปี) โดยการรับรองของราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยและแพทยสภา

4. หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อการบริการทางการแพทย์ ระดับ       ตติยภูมิฯ (หลักสูตร 1 ปี) โดยการรับรองของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

 • สาขา Abdominal Imaging
 • สาขา Neuroradiology
 • สาขา Diagnostic CT and MR Imaging
 • สาขา Diagnostic Ultrasonography
 • สาขา Breast Imaging
 • สาขา Pediatric Radiology
 • สาขา Musculoskeletal Imaging

5. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฉายาเวชศาสตร์ (วท.ม.สาขาวิชาฉายาเวชศาสตร์)

6. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ (วท.ม.สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์)

7. หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ (Doctor of Philosophy Program in Medical Physics)