สาขารังสีวิทยาวินิจฉัยอ.นพ.กฤตนนท์ เลิศอุตสาหกูล

อ.นพ.กัมพล ยืนยงสินชัย

ผศ.พญ.จตุพร ชยะกุลคีรี

อ.นพ.จริง เจริญวิศาล

ผศ.นพ.จาตุรนต์ ตันติวัตนะ

อ.พญ.จินดารัตน์ รัตนากรพันธุ์

อ.พญ.จิรารัตน์ จิรารยะพงศ์

อ.พญจุฑาภรณ์ สุระเวช

อ.พญ.ฐิตินันท์ จุลฤกษ์

อ.พญ.ณริสรา ลิมป์นินาท

ผศ.พญ.ณัชชา ปิ่นเจริญ

ผศ.พญ.ณัชวาล จิตตภิรมย์ศักดิ์

อ.พญ.ณัฐฐิณี ลีลากนก

ผศ.พญ.ณัฐพร ตั่นเผ่าพงษ์

อ.พญ.ธนิศา ทองใบ

ผศ.(พิเศษ) นพ.ธีรศักดิ์ ผิวปลั่ง

อ.พญ.นภิศา บุนนาค

อ.พญ.นันทพร พิทักษ์เวช

อ.พญ.นันธิศกานต์ จันทร์เพ็ญ

อ.พญ.นิศานาถ ภิสัชเพ็ญ

ผศ.พญ.น้ำผึ้ง นำการุณอรุณโรจน์

ผศ.พญ.ปวันรัตน์ กระนกภิรักษ์

อ.พญ.ปาลิตา หรรษกุล

อ.พญ.ปิยพร บุญศิริคำชัย

อ.นพ.พงศกร เอื้อวงศ์ประยูร

อ.ดร.พิชชา ชุณหวาณิชย์

รศ.พญ.มนตร์รวี ทุมโฆสิต

อ.พญ.วริยา จินตนาภักดี

อ.พญ.วิยะดา สุภาดุลย์

อ.พญ.ศศิธร เพชรจรัลไพศาล

อ.พญ.ศศิปราง คงบุญวิจิตร์

อ.พญ.สมชนินท์ พิพัฒน์ผจง

อ.พญ.สุภาดา ปรักกมกุล

อ.พญ.อธิชา อริยะชัยพาณิชย์

อ.นพ.อนิวรรตน์ ศรียุกต์

รศ.พญ.อัจฉรา มหายศนันท์

อ.นพ.อิทธิ อิทธิสวัสดิ์พันธ์ุ

ผศ.(พิเศษ) พญ.เกวลี ศศิวิมลพันธุ์

พญ.เกศสุดา จักรชัยรุ่งเรือง

รศ.(พิเศษ) พญ.เจนจีรา ปรึกษาดี

ผศ.พญ.เนตรศิริ ดำรงพิศุทธิกุล

อ.นพ.ไตรรัตน์ จันทรัตนา