โครงสร้างภาควิชา/ฝ่ายรังสีวิทยา

แผนภูมิที่ 1: แผนภูมิแสดงสายการบังคับบัญชาภายในภาควิชา / ฝ่ายรังสีวิทยา

01


 แผนภูมิที่ 2:แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนงานของฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

02


แผนภูมิที่ 3: สายการบังคับบัญชาของพยาบาล

03


แผนภูมิที่ 4: แผนภูมิอัตรากำลังของฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

04


แผนภูมิที่ 5: การประสานงานของฝ่ายรังสีวิทยา

05


แผนภูมิที่ 6: Hospital Accreditation

06