อ.พญ.นันธิศกานต์ จันทร์เพ็ญ

Bio Sketch

สังกัด:   สภากาชาดไทย

สาขา:   รังสีวิทยาวินิจฉัย

หน่วย:   รังสีร่วมรักษา

วุฒิการศึกษา: พบ. (เกียรตินิยม อันดับสอง) (จุฬา)

ป.บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ คลินิก(จุฬาฯ) รังสีวิทยาวินิจฉัย

ว.ว. (แพทยสภา) รังสีวิทยาวินิจฉัย

อ.ว. (แพทยสภา) รังสีร่วมรักษาของลำตัว

ความสนใจพิเศษ

Body intervention