อ.พญ.วิยะดา สุภาดุลย์

Bio Sketch

สังกัด : สภากาชาดไทย

สาขา : รังสีวิทยาวินิจฉัย

ระบบ : ประสาท

วุฒิการศึกษา : พบ. (เกียรตินิยม อันดับหนึ่ง) (จุฬา)

ป.บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์   คลินิก(จุฬาฯ) รังสีวิทยาวินิจฉัย

ว.ว. (แพทยสภา) รังสีวิทยาวินิจฉัย

อ.ว. (แพทยสภา) ภาพวินิจฉัยระบบประสาท