ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด  ปีการศึกษา 2561

[Update] กำหนดการรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด
ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
………………………………………………………………….
🌟เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2560🌟
………………………………………………………………….
หลักสูตรที่เปิดรับ
แพทย์ประจำบ้าน
1. สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย (24 ตำแหน่ง)
2. สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ (4 ตำแหน่ง)
3. สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา (8 ตำแหน่ง)
………………………………………………………………….
แพทย์ประจำบ้านต่อยอด (หลักสูตร 2 ปี โดยการรับรองของแพทยสภา)
1. อนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท (4 ตำแหน่ง)
2. อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง (5 ตำแหน่ง)
3. อนุสาขารังสีร่วมรักษาของระบบประสาท (1 ตำแหน่ง)
4. อนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัว (3 ตำแหน่ง)
………………………………………………………………….
ขั้นตอนและเอกสารการสมัคร

1. กรอกขอมูลใบสมัครดวยตัวเองทาง website: http://www.tmc.or.th/tcgme ใหครบถวน พิมพลงกระดาษเพื่อลงนาม
พรอมติดรูปถายหนาตรงขนาด 2 นิ้ว ถายไมเกิน 6 เดือน จํานวน 1 รูป ในกรอบที่กําหนด
2. แนบเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครตามรายการตอไปนี้
2.1 สําเนาบัตรประชาชนหรือบัตรขาราชการ
2.2 สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล / ใบทะเบียนสมรส (เฉพาะในกรณีที่เปลี่ยนชื่อ –สกุล)
2.3 สําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

เกรดเฉลี่ยสะสมสำหรับผู้สมัคร (สำหรับผู้สมัครแพทย์ประจำบ้าน)
– สำหรับผู้สมัครมีต้นสังกัด เกรดเฉลี่ยสะสมแพทยศาสตรบัณฑิต ไม่ต่ำกว่า 2.80
– สำหรับผู้สมัครสังกัดอิสระ เกรดเฉลี่ยสะสมแพทยศาสตรบัณฑิต ไม่ต่ำกว่า 3.00

2.4 สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม
2.5 สําเนาประกาศนียบัตร หรือหนังสือรับรองเปนผูผานโครงการเพิ่มพูนทักษะ หรือหลักฐานแสดงวากําลังอยู
ระหวางการปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ เฉพาะผูที่ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมตั้งแต
ป พ.ศ. ๒๕๓๘
2.6 หนังสือจากตนสังกัดลงนามโดยผูบังคับบัญชาสูงสุดของหนวยงานตนสังกัด อนุมัติใหเขาฝกอบรมและรับรอง
วาจะทําสัญญาเมื่อไดรับการคัดเลือกแลว (เฉพาะผูสมัครที่มีตนสังกัดสงฝกอบรม) โดยใชแบบหนังสือรับรอง
ตนสังกัดตามแบบที่กําหนด ยกเวนผูไดรับการคัดเลือกใหรับตนสังกัดเพื่อเขาศึกษาฝกอบรมแพทยประจําบาน
ของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2.7 สําเนาหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตร หรือหนังสือรับรองการปฏิบัติงานเปนแพทยประจําบาน หรือปฏิบัติงานเพื่อ
การสอบวุฒิบัตร ในสวนภูมิภาคชั้นปสุดทาย เฉพาะการสมัครในกรณีสมัครเขารับการฝกอบรมในสาขา

2.8 สำเนาคะแนนภาษาอังกฤษ
(CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 45 คะแนน , TOEFL ไม่ต่ำกว่า 450 คะแนน, IELTS ไม่ต่ำกว่า 4.00 คะแนน)

2.9 แบบคําขอและเอกสารหลักฐานที่ตองยื่นในการขอขึ้นทะเบียนแพทยใชทุน/แพทยปฏิบัติงานเพื่อวุฒิบัตร
ใหยื่นใบสมัคร/แบบคําขอพรอมหลักฐานตางๆ ตามขอ 4.1.2 โดยเปนตัวจริง 1 ชุด (แพทยสภา) และสําเนาเทากับ
จํานวนสถาบันที่เลือก + ราชวิทยาลัยรังสีแพทยฯ 1 ชุด พรอมแนบหลักฐานการชําระคาธรรมเนียม 700 บาท หากสงทางไปรษณีย
จะตองสงภายในวันศุกรที่ 27 ตุลาคม 2560 โดยถือวันประทับตราไปรษณียเปนสําคัญ
…………………………………………………………………………………
3. ที่อยูสําหรับจัดสงเอกสาร
ราชวิทยาลัยรังสีแพทยแหงประเทศไทย อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ป ชั้น 9
เลขที่ 2 ซอยศูนยวิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310
………………………………………………………………………………….
4. การชําระคาธรรมเนียม
ชื่อบัญชี “ราชวิทยาลัยรังสีแพทยแหงประเทศไทย(บอรด)”
เลขที่บัญชี 028 – 2 – 93795 – 6 บัญชีออมทรัพย
ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม
…………………………………………………………………………………….
5. การคัดเลือก
5.1 การสอบสัมภาษณแพทยประจําบานรอบที่ 1.1 สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย, สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา,สาขาเวชศาสตรนิวเคลียร

กําหนดการสอบสัมภาษณ์แพทย์ประจำบ้าน (พร้อมกันทุกสถาบัน)
>> ในวันอังคารที่12 ธันวาคม 2560 <<
เวลา 8.30 น. ณ ห้อง 110 ที่นั่ง อาคารภูมิสิริฯ ชั้น 12

สําหรับผูสมัครเลือกสถาบันเปน
อันดับ 1 โดยราชวิทยาลัยรังสีแพทยฯ จะดําเนินการแจงรายชื่อผูสมัครที่เลือกสถาบันนั้นเปนอันดับ 1 พรอมใบสมัครและหลักฐาน ใหกับสถาบันนั้นๆ

เมื่อสถาบันไดดําเนินการสัมภาษณเสร็จสิ้นในรอบนี้ ทางสถาบันสามารถแจงผูสมัครวาจะรับหรือไมรับเปนแพทย
ประจําบานได พรอมแจงรายชื่อผูสมัครที่ไดรับการคัดเลือกกลับมายังราชวิทยาลัยรังสีแพทยฯ ทาง email: thercrt@gmail.com
ภายในวันพุธที่13 ธันวาคม 2560

…………………………………………………………………………………….

กําหนดวันเพื่อสอบสัมภาษณแพทยประจําบานตอยอด ทุกสาขา
วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุม 110 ที่นั่ง อาคารภูมิสิริฯ ชั้น 12

…………………………………………………………………………………….

กําหนดการสอบสัมภาษณ์แพทย์ประจำบ้าน (พร้อมกันทุกสถาบัน)
ในวันอังคารที่12 ธันวาคม 2560
เวลา 8.30 น. ณ ห้อง 110 ที่นั่ง อาคารภูมิสิริฯ ชั้น 12