ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด หลักสูตร 1 ปี ปีการศึกษา 2561

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด หลักสูตร 1 ปี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ประจำปีการศึกษา 2561

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2560

หลักสูตรที่เปิดรับและจำนวนศักยภาพที่สามารถรับได้ 
1. Neuro Imaging ( 1 ตำแหน่ง)
2. Diagnostic CT and MR Imaging (1 ตำแหน่ง)
3. Musculoskeletal Imaging (2 ตำแหน่ง)
4. Breast Imaging (2 ตำแหน่ง)
5. Pediatric Imaging (1 ตำแหน่ง)
6. Abdominal Imaging (1 ตำแหน่ง)
7. Diagnostic Ultrasonography (1 ตำแหน่ง)
8. รังสีรักษาขั้นสูง (1 ตำแหน่ง)

เอกสารประกอบการสมัคร
1. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
3. สำเนาวุฒิบัตร 1 ฉบับ
4. สำเนาใบประกอบโรคศิลป์
5. สำเนาคะแนนภาษาอังกฤษ
(CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 45 คะแนน , TOEFL ไม่ต่ำกว่า 450 คะแนน, IELTS ไม่ต่ำกว่า 4.00 คะแนน)
6. หนังสือรับรองต้นสังกัด (กรณีมีต้นสังกัด)
7. หนังสือรับรองของอาจารย์จากสถาบันที่ฝึกอบรม / หรือผู้บังคับบัญชา จำนวน 2 ฉบับ

ขั้นตอนการสมัคร
1. กรอกใบสมัครออนไลน์ >>>
https://goo.gl/forms/511JalNNVb1WjqMm2
2. ก่อนกด submit ให้สั่ง print ใบสมัครออกมาให้เรียบร้อย
3. ติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ที่มุมขวาด้านบนใบสมัคร
4. แนบหลักฐานต่างๆ ส่งไปรษณีย์มาที่ …

“หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา”
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถ.พระราม 4 เขต ปทุมวัน กทม. 10330
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02-256-4418

กําหนดวันเพื่อสอบสัมภาษณแพทยประจําบานตอยอด ทุกสาขา
วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุม 110 ที่นั่ง อาคารภูมิสิริฯ ชั้น 12