พระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณ ที่มีต่อภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย