ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม 2564

ด้วยภาควิชารังสีวิทยา คณะแทพยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย จะมีการเปิดรับสมัคร แพทย์ประจำบ้าน เพื่อเข้าฝึกอบรมและสอบฯ ประจำปีการศึกษา 2564 ดังมีรายละเอียดดังนี้