ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด หลักสูตร 1 ปี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

กำหนดการเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2561

——————————————————

หลักสูตรที่เปิดรับ

1. Neuro Imaging ( 1 ตำแหน่ง)

2. Diagnostic CT and MR Imaging (1 ตำแหน่ง)

3. Musculoskeletal Imaging (2 ตำแหน่ง)

4. Breast Imaging (2 ตำแหน่ง)

5. Pediatric Imaging (2 ตำแหน่ง)

6. Abdominal Imaging (1 ตำแหน่ง)

7. Diagnostic Ultrasonography (1 ตำแหน่ง)

8. รังสีรักษาขั้นสูง (1 ตำแหน่ง)

—————————————-

เอกสารประกอบการสมัคร

1. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ

3. สำเนาวุฒิบัตรแพทย์เฉพาะทาง 1 ฉบับ

4. สำเนาใบประกอบโรคศิลป์ 1 ฉบับ

5. สำเนาคะแนนภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ

(CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 45 คะแนน , TOEFL ไม่ต่ำกว่า 450 คะแนน, IELTS ไม่ต่ำกว่า 4.00 คะแนน)

6. หนังสือรับรองต้นสังกัด (กรณีมีต้นสังกัด)

7. หนังสือรับรองของอาจารย์จากสถาบันที่ฝึกอบรม / หรือผู้บังคับบัญชา จำนวน 2 ฉบับ

—————————————-

ขั้นตอนการสมัคร

1. กรอกใบสมัครออนไลน์ >>>

https://goo.gl/forms/LYDj2XA6ZykSpx6A3

2. ก่อนกด submit ให้สั่ง print ใบสมัครออกมาให้เรียบร้อย

3. ติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ที่มุมขวาด้านบนใบสมัคร

4. แนบหลักฐานต่างๆ ส่งไปรษณีย์มาที่ …

“หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา” (ใบสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด)

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถ.พระราม 4 เขต ปทุมวัน กทม. 10330

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02-256-4418

—————————————–

กำหนดวันสัมภาษณ์

วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 8.00 – 16.00 น.

ณ ห้องประชุม ตึกอภันตรีปชา ชั้น 1 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย

——————————————