ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด หลักสูตร 2 ปี ประจำปีการศึกษา 2563

ด้วยภาควิชารังสีวิทยา คณะแทพยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย จะมีการเปิดรับสมัคร แพทย์ประจำบ้าน เพื่อเข้าฝึกอบรมและสอบฯ ประจำปีการศึกษา 2563 ดังมีรายละเอียดดังนี้

ดาวน์โหลดเอกสาร