อาจารย์ ดร.โยธิน รักวงษ์ไทย

Bio Sketch

สังกัด: พนักงานคณะแพทยศาสตร์

วุฒิการศึกษา:

 • Ph.D. in Electrical Engineering, 2011
  University of Texas at Arlington, TX
 • M.S. in Electrical Engineering, 2005
  University of California, Los Angeles, CA
 • B.Eng. in Electrical Engineering, 2004, first-class honors
  Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand
ความสนใจพิเศษ
 • Medical imaging:Image reconstruction, medical image processing
 • Complex wavelets:Applications of complex wavelets in medical imaging
Publications

-Pubmed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=”Rakvongthai+Y”%5BAuthor%5D

-Scopus: http://www.scopus.com/results/results.url?sort=plf-f&src=s&st1=Rakvongthai+Y&sid=D843BCD73A5AC17C62A5B39F74FFE96A.f594dyPDCy4K3aQHRor6A%3a1740&sot=b&sdt=b&sl=26&s=AUTHOR-NAME%28Rakvongthai+Y%29&origin=searchbasic&txGid=D843BCD73A5AC17C62A5B39F74FFE96A.f594dyPDCy4K3aQHRor6A%3a174

-Thai-journal citation index center:  http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/general_search.php?TextSearch=%E2%C2%B8%D4%B9++%C3%D1%A1%C7%A7%C9%EC%E4%B7%C2+&SearchType=%AA%D7%E8%CD%BC%D9%E9%E1%B5%E8%A7&yr=%B7%D8%A1%BB%D5&Search=%A4%E9%B9%CB%D2&AndOr=AND&TextSearch1=&SearchType1=%AA%D7%E8%CD%C7%D2%C3%CA%D2%C3&AndOr1=AND&TextSearch2=&SearchType2=%AA%D7%E8%CD%C7%D2%C3%CA%D2%C3&branch=A

Selected Publications

-Rakvongthai Y, Worstell W, El Fakhri G, Bian J, Lorsakul A, Ouyang J. Spectral CT Using Multiple Balanced K-Edge Filters. IEEE transactions on medical imaging 2014.

-Rakvongthai Y, Ouyang J, Guerin B, Li Q, Alpert NM, El Fakhri G. Direct reconstruction of cardiac PET kinetic parametric images using a preconditioned conjugate gradient approach. Medical physics 2013;40:102501.

-Rakvongthai Y, El Fakhri G, Lim R, Bonab AA, Ouyang J. Simultaneous 99mTc- MDP/123I-MIBG tumor imaging using SPECT-CT: phantom and constructed patient studies. Medical physics 2013;40:102506.