อ.นพ.จริง เจริญวิศาล

Bio Sketch

สังกัด: สภากาชาดไทย

สาขา:  รังสีวิทยาวินิจฉัย

หน่วย: รังสีร่วมรักษา

วุฒิการศึกษา: พ.บ. (ศิริราช)

ป.บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ คลินิก (จุฬาฯ) รังสีวิทยาทั่วไป

ว.ว. (แพทยสภา) รังสีวิทยาทั่วไป

อ.ว. (แพทยสภา) รังสีร่วมรักษาของลำตัว

ความสนใจพิเศษ

Body intervention