อ.นพ.ธีรศักดิ์ ผิวปลั่ง

Bio Sketch

สังกัด: สภากาชาดไทย

สาขา:  รังสีวิทยาวินิจฉัย

ระบบ: เด็ก

วุฒิการศึกษา: พ.บ. (จุฬาฯ)

ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (จุฬาฯ) รังสีวิทยา

ป.บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ คลินิก (จุฬาฯ) รังสีวิทยาวินิจฉัย

ว.ว. (แพทยสภา)รังสีวิทยาวินิจฉัย

อ.ว. (แพทยสภา)ภาพวินิจฉัยชั้นสูง

Research Fellow (Pediatric Imaging), Massachusetts General Hospital Boston (U.S.A)