อ.พญ.ศรัณยา งามรัศมีวงศ์

Bio Sketch

สังกัด: สภากาชาดไทย

สาขา:  รังสีวิทยาวินิจฉัย

ระบบ: เต้านม

วุฒิการศึกษา: พ.บ. (จุฬาฯ)

ป.บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ คลินิก (จุฬาฯ) รังสีวิทยาวินิจฉัย

ว.ว. (แพทยสภา) รังสีวิทยาวินิจฉัย

Cert. Fellowship (รพ.จุฬาฯ) Breast Imaging