อ.พญ.สุภาดา ปรักกมกุล

Bio Sketch

สังกัด: สภากาชาดไทย

สาขา:  รังสีวิทยาวินิจฉัย

ระบบ: ประสาท

วุฒิการศึกษา: พ.บ. (จุฬาฯ)

ป.บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ คลินิก (จุฬาฯ) รังสีวิทยาวินิจฉัย

ว.ว. (แพทยสภา) รังสีวิทยาวินิจฉัย

อ.ว. (แพทยสภา) ภาพวินิจฉัยระบบประสาท