ผศ.นพ.จาตุรนต์ ตันติวัตนะ

Bio Sketch

สังกัด: คณะแพทยศาสตร์

สาขา:  รังสีวิทยาวินิจฉัย

หน่วย: รังสีร่วมรักษา

วุฒิการศึกษา: พ.บ. (จุฬา)

ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (จุฬาฯ) รังสีวิทยา

ว.ว. รังสีวิทยาทั่วไป (แพทยสภา) รังสีวิทยาทั่วไป

อ.ว.(แพทยสภา) ภาพวินิจฉัยระบบประสาท

อ.ว.(แพทยสภา) รังสีร่วมรักษาระบบประสาท

ความสนใจพิเศษ

Research Interests

Neurointervention