รศ.พญ.มนตร์รวี ทุมโฆสิต

Bio Sketch

สังกัด: คณะแพทยศาสตร์

สาขา:  รังสีวิทยาวินิจฉัย

ระบบ: หัวใจและหลอดเลือด

วุฒิการศึกษา: พ.บ. (จุฬาฯ)

ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (จุฬาฯ) รังสีวิทยา

ป.บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ คลินิก (จุฬาฯ) รังสีวิทยาวินิจฉัย

ว.ว. (แพทยสภา) รังสีวิทยาวินิจฉัย

Research fellow (Noninvasive Cardiovascular Imaging), Wake Forest University School of Medicine (U.S.A)

ความสนใจพิเศษ

Web Link

http://www.chula-cardiaccenter.org/en/find-a-doctor/cardiac-radiology