รศ.พญ.ปานฤทัย ตรีนวรัตน์

Bio Sketch

สังกัด: คณะแพทยศาสตร์

สาขา:  รังสีวิทยาวินิจฉัย

ระบบ: เด็ก

วุฒิการศึกษา: พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับสอง) (จุฬา)

ป.ชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (จุฬา) รังสีวิทยา

ว.ว.(แพทยสภา) รังสีวิทยาทั่วไป

ความสนใจพิเศษ

Research Interests

Radiation protection