รศ.พญ.อัจฉรา มหายศนันท์

Bio Sketch

สังกัด: คณะแพทยศาสตร์
สาขา:  รังสีวิทยาวินิจฉัย
ระบบ: เด็ก
วุฒิการศึกษา: พ.บ. (จุฬาฯ)
ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (จุฬาฯ) รังสีวิทยา
ว.ว. (แพทยสภา) รังสีวิทยาวินิจฉัย