อ.พญ.จตุพร ชยะกุลคีรี

Bio Sketch

สังกัด: คณะแพทยศาสตร์

สาขา:  รังสีวิทยาวินิจฉัย

ระบบ: เต้านม

วุฒิการศึกษา: พ.บ. (จุฬาฯ)

ป.บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ คลินิก(จุฬาฯ)รังสีวิทยา

ว.ว. (แพทยสภา) รังสีวิทยาวินิจฉัย

Research fellowship (Breast Imaging), University of North Carolina at Chapel Hill (U.S.A)