อ.พญ.ณัชชา ปิ่นเจริญ

Bio Sketch

สังกัด: คณะแพทยศาสตร์

สาขา:  รังสีวิทยาวินิจฉัย

หน่วย: รังสีร่วมรักษา

วุฒิการศึกษา: พ.บ. (จุฬาฯ)

ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (จุฬาฯ) รังสีวิทยา

ป.บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (จุฬาฯ) รังสีวิทยาวินิจฉัย

ว.ว. (แพทยสภา) รังสีวิทยาวินิจฉัย

Certificate Fellowship (Interventional Oncology), Oregon Health & Science University Portland (U.S.A)

ความสนใจพิเศษ

Body intervention