รศ.นพ.ธวัชชัย ชัยวัฒนรัตน์

Bio Sketch

สังกัด: คณะแพทยศาสตร์

สาขา:  เวชศาสตร์นิวเคลียร์

วุฒิการศึกษา: พ.บ.(จุฬา)

ป.ชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (จุฬา) รังสีวิทยา ว.ว.  (แพทยสภา) เวชศาสตร์นิวเคลียร์

ความสนใจพิเศษ

Nuclear Nephorology