รศ.พญ.สุภัทรพร เทพมงคล

Bio Sketch

สังกัด: คณะแพทยศาสตร์

สาขา:  เวชศาสตร์นิวเคลียร์

วุฒิการศึกษา: พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับสอง) (จุฬา)

ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (จุฬาฯ) รังสีวิทยา

ว.ว.  (แพทยสภา) เวชศาสตร์นิวเคลียร์

ความสนใจพิเศษ

Nuclear Neurology, Pediatric nuclear medicine, Treatment of thyroid cancer