อ.พญ.ศศิธร ศิริสาลิโภชน์

Bio Sketch

สังกัด: คณะแพทยศาสตร์

สาขา:  เวชศาสตร์นิวเคลียร์

วุฒิการศึกษา: พ.บ. (จุฬาฯ)

ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (จุฬาฯ) รังสีวิทยา

ว.ว. (แพทยสภา) เวชศาสตร์นิวเคลียร์