อาจารย์ ดร.กิติวัฒน์ คำวัน

สังกัด: คณะแพทยศาสตร์

สาขา:  เวชศาสตร์นิวเคลียร์

วุฒิการศึกษา: วท.บ. (นเรศวร) รังสีเทคนิค

วท.ม. (จุฬาฯ) ฉายาเวชศาสตร์

วท.ด. (จุฬาฯ) วิศวกรรมชีวเวช

ความสนใจพิเศษ

Dosimetry in diagnostic imaging, Kinetic modeling, Medical image segmentation.