อ.พญ.เมธินี ฉันทาดิศัย

สังกัด: สภากาชาดไทย

สาขา:  เวชศาสตร์นิวเคลียร์

วุฒิการศึกษา: พ.บ. (จุฬาฯ)

ป.บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (จุฬาฯ) เวชศาสตร์นิวเคลียร์

ว.ว. (แพทยสภา) เวชศาสตร์นิวเคลียร์

ความสนใจพิเศษ

Nuclear Cardiology