รายชื่อคณะกรรมการประจำภาควิชารังสีวิทยา

รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุกัลยา เลิศล้ำ หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา
รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงปานฤทัย ตรีนวรัตน์ หัวหน้าสาขารังสีวิทยาวินิจฉัย
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ธวัชชัย ชัยวัฒนรัตน์ หัวหน้าสาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ชลเกียรติ ขอประเสริฐ หัวหน้าสาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี กฤษณจินดา ประธานหลักสูตรวท.ม.สาขาวิชาฉายาเวชศาสตร์
รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงอัจฉรา มหายศนันท์ ประธานหลักสูตรป.บัณฑิตชั้นสูง
รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงกาญจนา โชติเลอศักดิ์ ผู้ช่วยหัวหน้าภาคฯ ฝ่ายกิจการพิเศษ
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ชวลิต เลิศบุษยานุกูล ประธานคณะกรรมการระบบรังสีวิทยา
รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุภัทรพร เทพมงคล ผู้ช่วยหัวหน้าภาคฯ ฝ่ายวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์จาตุรนต์ ตันติวัตนะ ผู้ช่วยหัวหน้าภาคฯ ฝ่ายเทคโนโลยี สารสนเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงคนึงนิจ กิ่งเพชร ผู้ช่วยหัวหน้าภาคฯ ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
อาจารย์แพทย์หญิงน้ำผึ้ง นำการุณอรุณโรจน์ ผู้ช่วยหัวหน้าภาคฯ ฝ่ายปริญญาบัณฑิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงมนตร์รวี ทุมโฆสิต เลขานุการภาควิชารังสีวิทยา
นางเบญจมาศ พันคง ผู้ช่วยเลขานุการ