รายชื่อคณะกรรมการประจำภาควิชารังสีวิทยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์จาตุรนต์ ตันติวัตนะ
(หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา / หัวหน้าสาขารังสีวิทยาวินิจฉัย / ประธานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธวัชชัย ชัยวัฒนรัตน์
(หัวหน้าสาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์)
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงกาญจนา โชติเลอศักดิ์
(หัวหน้าสาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา)
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. อัญชลี กฤษณจินดา
(ประธานหลักสูตร วท.ม.สาขาวิชาฉายาเวชศาสตร์)
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงปานฤทัย ตรีนวรัตน์
(ประธานหลักสูตร ป.บัณฑิตชั้นสูงทางสาขารังสีวิทยา)
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชวลิต เลิศบุษยานุกูล
(ประธานหลักสูตร วท.บ.สาขารังสีเทคนิค / ประธานระบบรังสีวิทยา)
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงคนึงนิจ กิ่งเพชร
(ผู้ช่วยหัวหน้าภาคฯ ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา)
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงน้ำผึ้ง นำการุณอรุณโรจน์
(ผู้ช่วยหัวหน้าภาคฯ ฝ่ายปริญญาบัณฑิต)
กรรมการ
อาจารย์ แพทย์หญิงศศิธร ศิริสาลิโภชน์
(ผู้ช่วยประธานหลักสูตร ป.บัณฑิตชั้นสูงฯ สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์)
กรรมการ
อาจารย์ แพทย์หญิงณัฐพร ตั่นเผ่าพงษ์
(ผู้ช่วยหัวหน้าสาขารังสีวิทยาวินิจฉัย)
กรรมการ
อาจารย์ แพทย์หญิงจตุพร ชยะกุลคีรี
(ผู้ช่วยหัวหน้าภาคฯ ฝ่ายปริญญาบัณฑิต)
กรรมการ
อาจารย์ นายแพทย์จักรพงษ์ จักกาบาตร์
(ผู้ช่วยประธานหลักสูตร ป.บัณฑิตชั้นสูงฯ สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา /ประธาน  PCT  รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา)
กรรมการ
อาจารย์ แพทย์หญิงณัชวาล จิตตภิรมย์ศักดิ์
(ผู้ช่วยหัวหน้าภาคฯ ฝ่ายวิจัย)
กรรมการ
อาจารย์ นายแพทย์เพชร อลิสานันท์
(ผู้ช่วยหัวหน้าภาคฯ ฝ่ายกิจการพิเศษ)
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงมนตร์รวี ทุมโฆสิต
(เลขานุการภาควิชารังสีวิทยา)
กรรมการและเลขานุการฯ
นางนวลหง แก้วสีนวล ผู้ช่วยเลขานุการฯ