คู่มือการตรวจวินิจฉัยโรคเต้านม (E-book )

คู่มือการตรวจวินิจฉัยโรคเต้านม (E-book ). กรุงเทพมหานคร
บริษัทภาพพิมพ์จำกัด; 2562.
จำหน่ายที่ www.chulabook.com/cu-ebook.asp