ศ.พญ.สุภัทรพร เทพมงคล (Supatporn Tepmongkol)

Email : supatporn.t@chula.ac.th

สังกัด : คณะแพทยศาสตร์

สาขา : สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์

วุฒิการศึกษา : พ.บ.จุฬา (เกียรตินิยมอันดับสอง)

ป.บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ คลินิก (จุฬาฯ) เวชศาสตร์นิวเคลียร์

IAEA Fellowship in Nuclear Medicine and Pediatric Nuclear Medicine,Hospital of the University of Pennsylvania and Children’s Hospital of Philadelphia, PA, USA

IAEA Fellowship in brain SPECT&PET, Universitaire Ziekenhuizen Gasthuisberg, Leuven, BelgiumCertificate in PET & NeuroPET, UCLA, USA

Certificate from course “Experimental design and practical data analysis in positron emission tomography”, Imperial College, London, England Certificate from Workshop “Nuclear Medicine Techniques in Neurological Disease”, by IAEA at Senri Lifescience Center, Osaka, JapanSingapore Neuroendocrine Tumor Preceptorship, SingHealth, Singapore

ความสนใจพิเศษ :
Nuclear Neurology, Pediatric neclear medicine, Treatment of thyroid cancer and other tumor

Publications :
https://scholar.google.com/scholar?hl=th&as_sdt=2007&q=SUPATPORN+TEPMONGKOL+&btnG=